Poslanstvo in cilji ZBDS

ZBDS je prostovoljno, nevladno in nepridobitno strokovno združenje, ki povezuje bibliotekarska in druga strokovna društva ter druge pravne osebe zasebnega prava in posameznike s področja knjižnične in informacijske dejavnosti v Republiki Sloveniji in tujini. Trenutno je v ZBDS včlanjenih osem območnih bibliotekarskih društev (Ljubljana, Maribor, Celje, Koroška, Gorenjska, Pomurje, Primorska, Dolenjska) in združuje preko 1.300 slovenskih knjižničark in knjižničarjev.

V ZBDS se društva in druge osebe združujejo z namenom, da pospešujejo razvoj knjižničarske stroke in dejavnosti ter utrjujejo njen položaj v družbi, medsebojno sodelujejo in koordinirajo dejavnosti, obravnavajo ter razrešujejo strokovna vprašanja, ki so skupnega pomena, sodelujejo pri razvoju knjižnične dejavnosti, knjižnic in knjižničnega sistema Slovenije ter zagotavljajo profesionalno integriteto knjižničnih delavcev v Sloveniji. Zveza se pri svojem delu zavzema za najvišjo možno raven profesionalnega delovanja ter za razvoj in varovanje demokratičnih načel širše družbene skupnosti.

Temeljni cilji ZBDS so:

  • krepiti ugled knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti,
  • zastopati družbene in profesionalne interese zaposlenih v knjižničarstvu ter se zavzemati za njihovo profesionalno integriteto,
  • zagotavljati najvišjo možno raven profesionalizma v stroki,
  • spodbujati in podpirati izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje knjižničarjev,
  • krepiti položaj in spodbujati razvoj vseh vrst knjižnic,
  • podpirati svoboden pretok informacij in spodbujati ustvarjanje pogojev za prost in enakopraven dostop do informacijskih virov in informacij vsem državljanom,
  • pospeševati razvoj informacijske pismenosti prebivalstva,
  • širiti zavest o nujnosti trajnega ohranjanja pisne kulturne dediščine slovenskega naroda.


Zakaj Bi Delali Sami? Raje delajte z nami!

Moto, ki bo usmerjal delovanje vodstva ZBDS v prihodnje in s tem nagovarjal tako strokovno knjižničarsko javnost kot širše družbeno okolje. Knjižničarji smo tukaj od nekdaj, knjižničarji smo povsod (tudi med pisatelji, prejemniki Nobelove nagrade za književnost, med znanstveniki, uspešnimi menegerji itd.) in knjižničarji nismo nikoli vprašanje preteklosti, ko se pojavijo novi mediji ali nove tehnologije. Knjižničarji smo poklic prihodnosti, saj smo specialisti ovrednotenja informacij, mojstri oblikovanja družbenega mnenja in ustvarjalci visokih kulturnih družbenih norm.

Poslanstvo in namen ZBDS v strokovnem okolju se uresničuje v izjemnem deležu strokovnega dela posameznikov, ki jim delovanju v okviru strokovnega združenja pomeni izziv, odgovornost in zavezanost za razvoj stroke.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije je lahko samo toliko močna, kot so močni posamezni člani, ki tvorijo pozitivno sredino, s katero lahko zveza aktivno sodeluje pri reševanju aktualnih strokovnih dilem, vprašanj in izzivov. Hkrati pa močna zveza pomeni močne knjižnice.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije bo v prihodnje namenila več pozornosti opolnomočenju knjižničarjev in zagovorništvu knjižničarstva kot ene od najpomembnejših javnih služb, ki se po zakonodaji izvaja v enem sklopu, v realnosti pa sega v vse pore družbenega in posameznikovega življenja in ponuja tisto, kar posamezniku še omogoča kulturni, izobraževalni, demokratični in osebnostni preboj. Pri tem ostaja v ospredju težnja po strokovnem dialogu, ki podpira odprtost, zanimanje in angažiranost na obeh straneh. Bodisi v razmerju do predmeta pogovora ali drug do drugega ali oboje. V dialogu lahko navajaš svoje preudarke, poglede in izkušnje, v prvi vrsti pa moraš biti vendarle pripravljen, da sprejmeš nove poglede.
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije se mora vrniti v zakonske predpise s področja knjižničarstva in s tem moralne pristojnosti, ki jih ima skozi izjemno dediščino, ki so jo zapisali in ustvarili velikani knjižničarske stroke, nadgraditi še s formalnimi pristojnostmi. Pri tem mora ohraniti prostovoljstvo, zagnanost, navdušenje in predanost, kajti tega se ne da kupiti ali plačati. To se lahko le privzgoji in tako uresničujemo temeljne cilje ZBDS. Razmišljanja o vzgoji za strokovnost so vezana na razmišljanja o krizi vrednot v družbi in problemu vprašanja pripadnosti. Ena od prioritet programa 2013-2015 je tudi vzgoja za pripadnost stroki.

Biti član društva bibliotekarjev je čast, privilegij in strokovni izziv, to je sporočilo, ki nam ga zapuščajo predhodniki, ki so prav skozi društveno povezovanje vzpostavili, gradili, ohranjali in razvijali sistem, ki nam je danes zaupan v dediščino. 


Problem današnjega trenutka je površnost, neodgovornost, amnezija in etičnost delovanja. Da vse to ne bi nadvladalo v knjižničarski stroki in da se v stroki ne bi vedli kot nepotešeni potrošniki, ki nenehno iščejo zunanje zvode za svojo motivacijo in premike naprej, bo treba slediti novemu sloganu ZBDS: ZBuDi Se!