Cilji trajnostnega razvoja in Agenda 2030

Na vrhu OZN o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra 2015 soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. V ospredju nove razvojne agende je tudi spoštovanje človekovih pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti.

Ti ukrepi za trajnostni razvoj so akcijski načrt za ljudi, planet Zemljo ter blaginjo vseh. Poleg tega, da utrdi mir, je njegov namen predvsem zagotoviti več svobode na svetu.

Največji globalni izziv predstavlja odprava revščine v vseh njenih oblikah in v vseh slojih, saj je le to pogoj za trajnostni razvoj. Program izvajajo vse partnerske države in deležniki.

S cilji trajnostnega razvoja (CTR) bomo lažje osvobodili človeštvo revščine in pomanjkanja, predvsem pa rešili in ohranili naš planet. 17 splošnih in 169 konkretnih ciljev trajnostnega razvoja priča o razponu in daljnosežnosti novega svetovnega programa. Cilji izhajajo iz želje po nadgradnji razvojnih ciljev tisočletja in uresničitvi vsega, kar tem ni uspelo. Njihov namen je tudi uveljavitev človekovih pravic za vse, enakost spolov in krepitev vloge vseh žensk in deklic. So medsebojno povezani in neločljivi ter enakopravno združujejo vse tri razsežnosti trajnostnega razvoja: ekonomsko, družbeno in okoljsko.

V ospredje so postavljeni naslednji cilji trajnostnega razvoja:

  • Ljudje: Odpraviti vse oblike in razsežnosti revščine in lakote ter zagotoviti, da bodo vsi ljudje lahko dostojno, enakopravno in v zdravem okolju izkoriščali svoje danosti.
  • Zemlja: Obvarovati naš planet pred uničenjem, tudi z vzdržno porabo in proizvodnjo, trajnostnim ravnanjem z naravnimi viri in nujnimi ukrepi glede podnebnih sprememb, tako da bo Zemlja lahko zadovoljevala potrebe današnje in prihodnjih generacij.
  • Blaginja: Zagotoviti, da bodo vsi ljudje živeli človeka vredno življenje v blaginji ter da bo gospodarski, družbeni in tehnološki napredek v sozvočju z naravo.
  • Mir: Spodbujati miroljubno, pravično in vključujočo družbo, v kateri ne bo ne strahu ne nasilja. Trajnostni razvoj ni mogoč brez miru in mir ni mogoč brez trajnostnega razvoja.
  • Partnerstvo: Zagotoviti sredstva za izvedbo programa s prenovljenim globalnim partnerstvom za trajnostni razvoj, v duhu okrepljene solidarnosti po vsem svetu, s posebnim poudarkom na potrebah najrevnejših in najbolj občutljivih ter s sodelovanjem vseh držav, vseh deležnikov in vsega človeštva.

Medsebojne povezave in prepletenost ciljev trajnostnega razvoja so bistvenega pomena. Če uspe celovito uresničiti hotenja iz programa, se bosta življenje in svet korenito izboljšala.

Gradivo: