Strokovno srečanje »Bibliografije raziskovalcev« (24. november 2016)


Plačnik kotizacije (izpolnijo nečlani):

(ulica, poštna številka in kraj):

KOTIZACIJA

Kotizacije za nečlane znaša 20 Eur. Člani ZBDS so kotizacije oproščeni.

dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov za potrebe strokovnega posvetovanja, in sicer v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.
Dovoljujem preverbo članstva pri navedenem društvu bibliotekarjev.

seznanjen sem z zadnjim rokom za pisno odjavo udeležbe, ki je 23. 11 2016.

V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe kotizacije ne vračamo oziroma jo zaračunamo v celoti.

prijavljam se na strokovni dogodek, ki ga organizirata ZBDS, Sekcija za
visokošolske knjižnice in Društvo bibliotekarjev Ljubljana. Obvezujem se, da so
vsi zgoraj navedeni podatki točni.