Arhivska stran (povezave na izvlečke ne delujejo, ti so dostopni pod programom):

 

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Strokovno posvetovanje z mednarodno udeležbo

»Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu«
Ljubljana, Smelt-GIO,
20. - 22. oktober 1999


P r o g r a m

Sreda, 20.oktober  
8.30-9.30 registracija
9.30-11.00 pozdravni govori, podelitev nagrad in priznanj
11.00-11.30 odmor
11.30-13.00 Vabljeni referati
(moderator: Ivan Kanič)
dr. Ivan Svetlik, Fakulteta za družbene vede, »Sodobni izzivi profesionalizmu«
Giuseppe Vitiello, Evropska skupnost, »National information policy and planning and the global context«
dr. Martin Žnideršič, FF – Oddelek za bibliotekarstvo, »Formalno izobraževanje in kakovost dela knjižničarjev«
13.00-14.30 kosilo
14.30-17.00 PONUDBA KNJIŽNIČNIH STORITEV
(moderatorka: Smiljana Pejanovič)
Zdenka Petermanec, dr. Boris Snoj: »Kakovost knjižničnih storitev – prepustimo sodbo uporabnikom!«
mag. Alenka Kavčič Čolić: »Vpliv organizacijske strukture knjižnice na kakovost njenega delovanja«
dr. Matjaž Žaucer: »Zunanje izvajanje dejavnosti za knjižnice«
Jadranka Matić Zupančič: »Potrebe gluhih in naglušnih kot izhodišče za oblikovanje storitev javne knjižnice«
  odmor
  Barbara Kovář: »Predstavimo se javnosti : splet kanalov komuniciranja v splošni knjižnici«
Sabina Fras: »Odnosi z javnostmi - organiziran pristop k oblikovanju identitete knjižnice«
Karmen Štular Sotošek: »Zaposleni v »prvih vrstah« kot ključni element tržnega komuniciranja v knjižnicah«
17.00-17.30 odmor
17.30-19.30 ZAKON O KNJIŽNIČARSTVU – okrogla miza
(moderator: mag. Lenart Šetinc)
20.00 večerja (Smelt-GIO, preddverje)
Četrtek, 21.oktober  
9.15-11.30 IZOBRAŽEVANJE BIBLIOTEKARJEV IN NAČRTOVANJE PROFESIONALNE KARIERE
(moderatorka: mag. Melita Ambrožič)
dr. Jadranka Lasić-Lazić, mag. Aida Slavić: »Profesionalno obrazovanje knjižničara: teorijska uporišta i praktični problemi«
dr. Alenka Šauperl, dr. Jerry D. Saye: »Library and information science education programes in the United States: A look back at the past twenty-years and plans for the next decade«
Polona Vilar: »Izobraževanje in kariera bibliotekarjev in informacijskih specialistov v Veliki Britaniji«
dr. Irena Marinko: »Izobraževanje bibliotekarjev za kariero v gospodarstvu«
Maja Božič, Urška Fabjan, Mojca Trtnik, Veronika Potočnik: »Razmišljanja in pričakovanja študentov bibliotekarstva o bodoči profesionalni karieri«
Violetta Botazzo: »Novi poklici v knjižnično-informacijski sferi«
11.30-12.00 odmor
12.00-13.30 RAZISKOVALNO DELO IN RAZISKOVALNE METODE V KNJIŽNIČARSTVU
(moderatorka: dr. Maja Žumer)
dr. Primož Južnič: »Pomen raziskovalnega dela za profesionalno delo v knjižničarstvu«
Pierre Marie Belbenoit Avich: »Evolving research tools: A new approach using the full text of documents«
dr. Tatjana Aparac Jelušić: »Znanstveni i stručni članci u Knjižnici i Vjesniku bibliotekara Hrvatske: pokušaj usporedne analize znanstvenog doprinosa u knjižničarstvu«
dr. Darja Piciga: »Raziskovalne metode v preučevanju uporabnikov«
13.30-15.00 kosilo
15.00-17.00 VLOGA BIBLIOTEKARJA PRI RAZISKOVALNEM DELU V ŠOLI
(moderator: dr. Primož Južnič)
Majda Steinbuch: »Vloga šolskega knjižničarja pri uvajanju dijakov v raziskovalno delo na gimnaziji«
Milena Bon: »Vloga bibliotekarja pri raziskovalnem delu v šoli«
mag. Dinka Kovačević: »Istraživanje u školskoj knjižnici: prvi koraci u osamostaljivanju učenika i sudjelovanju u vlastitom obrazovanju«
mag. Jasmina Lovrinčević: »Novi oblici učenja i kako im školska knjižnica može odgovoriti – partnerstvo u istraživanju«
Lenka Perko: »Raziskovalno delo mladih v Ljubljani in knjižničarji«
Marija Debevc: »Analiza navajanja literature v seminarskih nalogah dijakov«
15.00-17.00 SKUPŠČINA ZBDS Z VOLITVAMI NOVIH ORGANOV (sejna soba WTC)
17.00-17.30 odmor
17.30-19.00 ETIČNI KODEKS V KNJIŽNIČARSTVU – okrogla miza
(moderator: dr. Jože Urbanija)
dr. Ivan Rebernik: »Knjižničar sem, torej se ukvarjam s čim? : knjižničarjev profesionalni, kulturni in človeški profil«
dr. Jože Urbanija: »Motivacijske razsežnosti etičnega kodeksa«
dr. Vladimir Sruk: »Udejanjanje etičnega kodeksa bibliofilije«
Mateja Griljc: »Etičnost profesionalnega odnosa do funkcionalno oviranih uporabnikov«
17.15-20.00 AKTUALNA PROBLEMATIKA ŠOLSKIH KNJIŽNIČARJEV: MED STROKO IN ŠOLSKO ZAKONODAJO – okrogla miza
(Predavalnica 212 na PEDAGOŠKI FAKULTETI, Kardeljeva ploščad 16 )
(moderatorka: Nataša Kuštrin-Tušek)
Ivan Markovič, Marco Apollonio: »Vzgojno-izobraževalno delo v šolski knjižnici srednje šole: bibliopedagogika ali bibliodemagogija«
Petek, 22. oktober  
9.00-11.30 ORGANIZIRANOST KNJIŽNIČARSTVA
(moderatorka: Eva Kodrič-Dačić)
mag. Melita Ambrožič, Jelka Kastelic: »Kakšna knjižničarska združenja za drugačno prihodnost stroke«
mag. Dubravka Stančin Rošić: »Utjecaj i uloga društva u razvoju hrvatskog knjižničarstva«
mag. Maria Seissl: »Publishing activities of the Austrian Library Association«
dr. Srečko Jelušić: »Nakladništvo, knjižarstvo i knjižničarstvo: nepotrebne djelatnosti ili sigurna informacijska poluga budućnosti«
mag. Neda Ćukac: »Kantonalni bibliotečki zakoni u federaciji Bosni i Hercegovini : jedinstvene osnove i različitosti«
11.30-12.00 odmor (kava in sendviči)
12.00-12.50 PLENARNI DEL POSVETOVANJA (poročila, sklepi in priporočila)
Poročilo o volitvah v organe ZBDS
13.00-20.00 Izlet :
Radensko polje, Krka, Stična, Selo pri Šentvidu ali
Županova jama, Stična, Selo pri Šentvidu

Programski odbor:

dr. Jože Urbanija, dr. Primož Južnič, Stanislav Bahor, Smiljana Pejanovič, mag. Lenart Šetinc, mag. Melita Ambrožič.

Organizacijski odbor:

Smiljana Pejanovič in člani predsedstva DBL, Stanislav Bahor, Lili Hubej.

Sponzorji posvetovanja:

Sponzor I

 • ZELINKA & SINOVI INŽENIRING, CONSULTING IN TRGOVINA d.o.o., Ljubljana
 • NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Ljubljana

Sponzor II

 • SWETS & ZEITLINGER GmbH, Frankfurt am Main
 • MINERVA, Wissenschaftliche Buchhandlung GmbH, Dunaj
 • EXPO Art d.o.o., Ljubljana
 • DZS d.d., Ljubljana

Sponzor III

 • MARKOM d.o.o., Ljubljana
 • Jezikovna šola Rossana d.o.o., Logatec
 • KRKA, Tovarna zdravil p.o., Novo mesto
 • LB, Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
 • LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov d.d., Ljubljana
 • Ljubljanske mlekarne d.o.o., Ljubljana
 • MERCATOR-Pekarna Grosuplje
 • Žito, Poslovni sistem d.o.o., Ljubljana
 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845

Zbornik posvetovanja

Izvlečki

dr. Ivan Svetlik
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

SODOBNI IZZIVI PROFESIONALIZMU 

V prispevku bomo izhajali iz pojmovanja poklicev in profesij, kakor se je uveljavilo v industrijski družbi. Ta pojmovanja bomo soočili s sodobnimi razvojnimi spemembami, ki jih prinaša poindustrijska oziroma informacijska družba. Poseben poudarek bo dan vplivom, ki jih imajo na profesije: povečevanje prožnosti trga delovne sile, nove tehnologije, (de)regulacija gospodarske in javne sfere, globalizacija in pojavljanje virtualnih organizacij in podobno. Vprašanja bodo naslovljena tudi na bibliotekarsko profesijo.

Zdenka Petermanec,
dr. Boris Snoj
Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta 

KAKOVOST KNJIŽNIČNIH STORITEV – PREPUSTIMO SODBO UPORABNIKOM! 

Prispevek želi vzpodbuditi knjižničarje, da pričnejo razmišljati o svoji novi vlogi, ki so jim jo, ne da bi jim dovolili razmišljati o tem, na hitro dodelili: čas novih informacijskih tehnologij, zlasti omrežij, globalizacija ponudbe, inovativnost, številni konkurenti, predvsem pa uporabniki s svojimi pričakovanji in zahtevami.
Knjižnica se torej pojavi na posebnih trgih. Opredeliti skuša njihovo delovanje, ciljne skupine, ki se na njih pojavljajo, in različne storitve, ki jih ti trgi ponujajo.
Te so pogojene z raznovrstnimi potrebami možnih in dejanskih odjemalcev. S tem sva že opredelila tri značilne dimenzije delovanja knjižničnega trga.
Da bi knjižničarji svoje delo dobro opravili, moramo stremeti k izboljšanju kakovosti za kar so nam potrebna temeljna marketinška znanja. Raziskave namreč kažejo, da sodi zahteva po vrhunski kakovosti storitev med najpomembnejše strateške prioritete tistih storitvenih organizacij, ki želijo biti dolgoročno uspešne. V knjižnicah pa do nedavnega nismo čutili neizprosnih tržnih pogojev, neposredno nismo bili odvisni od uspešne menjave storitev.
Danes postajajo ključna kvalifikacija v trženju psihosocialne sposobnosti izvajalcev storitev (osebnostne, komunikativne, motivacijske, učenje, prepoznavanje vedenjskih značilnosti obiskovalcev ...).
Izboljšanje uspešnosti delovanja knjižnic je odvisno od številnih zunanjih in notranjih dejavnikov, npr. od stopnje avtonomije pri odločanju, njihovega statusa itd. Bistveno je odvisno od tega, kako odjemalci zaznavajo kakovost knjižničnih storitev. Koncept kakovosti moramo razgraditi, saj imamo tako več možnosti za konkuriranje.
V okviru celovitega managementa kakovosti ima usodno vlogo njeno merjenje. Lahko ga izvedemo z različnimi indikatorji uspešnosti, metodami in modeli. Kadar imamo na voljo objektivno merljive velikosti, na osnovi katerih lahko oblikujemo standarde ter postopke nadzora, je vrednotenje lažje izvesti.
Žal pa v knjižničarstvu dimenzij t.i. "mehke kakovosti", kot so: zaupanje, empatičnost, prijaznost, strokovnost, zanesljivost, odzivnost, pripadnost, imidž ... ne moremo standardizirati. Celotna kakovost je torej zmes objektivnega in subjektivnega. Njen končni razsodnik pa je vedno obiskovalec knjižnice oz. uporabnik njenih storitev.

mag. Alenka Kavčič Čolić
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Centralna ekonomska knjižnica 

VPLIV ORGANIZACIJSKE STRUKTURE KNJIŽNICE NA KAKOVOST NJENEGA DELOVANJA 

Sodobne organizacije vse več opuščajo hierarhični in birokratski tip organizacijske strukture in prevzemajo druge bolj fleksibilne oblike, ki jim omogočajo kakovostnejše poslovanje in hitrejše prilagajanje poslovnemu okolju. Taka organizacija je tudi knjižnica, ki za svoje uspešno in kakovostno delovanje, predvsem kot informacijsko središče, mora biti odprta in prilagodljiva okolju v katerem deluje. Ko je knjižnica v sestavi druge organizacije, bodisi izobraževalne, raziskovalne ali državne ustanove, tako kot pri drugih oddelkih v sami organizaciji, je precej opazen vpliv in celo prihaja do preslikave organizacijske strukture matične ustanove. Če je matična organizacija knjižnice, konzervativno-hierarhična ali birokratska, je povsem v nasprotju z naravo in vsebino dela same knjižnice, kar lahko vpliva na zmanjšanje učinkovitosti in kakovosti njenega poslovanja. V naslednjem članku skušam predstaviti, kako se v teh primerih z reorganizacijo knjižnice lahko izboljša njeno delovanje.

dr. Matjaž Žaucer
Centralna tehniška knjižnica, Ljubljana 

ZUNANJE IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZA KNJIŽNICE 

Prožnejše knjižnice se tako kot vse druge organizacije prilagajajo razmeram v okolju, saj lahko le tako uspešno in učinkovito delujejo. V razmerah, ko okolje od njih pričakuje "več za manj", se reorganizirajo in iščejo načine zmanjševanja stroškov. Eden od takih ukrepov je zunanje izvajanje dejavnosti. Članek razpravlja o možnostih zunanjega izvajanja dejavnosti v knjižnicah, o večji kakovosti dela zaradi osredotočenosti na bistvene dejavnosti in podaja nekaj izkušenj na tem področju.

Jadranka Matić Zupančič
Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto 

POTREBE GLUHIH IN NAGLUŠNIH KOT IZHODIŠČE ZA OBLIKOVANJE STORITEV JAVNE KNJIŽNICE 

V referatu poskušam predstaviti specifične potrebe gluhih in naglušnih oseb ter njihov odnos do knjižnično-informacijskih storitev, ki jih ponuja javna knjižnica.
Vse bolj vidno se kaže potreba po spoznavanju znakovnega jezika gluhih in naglušnih oseb, saj se bodo knjižničarji, knjižnice, ki bodo želeli poskrbeti za tovrstne uporabnike morale usposobiti za čimboljšo in nemoteno komunikacijo z uporabniki, ki potrebujejo nekoliko bolj specifično storitev.

Barbara Kovář
Mariborska knjižnica, Maribor 

PREDSTAVIMO SE JAVNOSTI: SPLET KANALOV KOMUNICIRANJA V SPLOŠNI KNJIŽNICI 

Tržno komuniciranje je element marketinga, brez katerega ni moč uspešno uresničevati razvojne strategije neke organizacije. Oglaševanje, odnosi z javnostmi, pospeševanje ponudbe, publiciteta, osebni stiki ... so kanali tržnega komuniciranja. Z njihovo optimalno kombinacijo predstavljamo svojo ponudbo, oblikujemo podobo organizacije v javnosti in pridobivamo nove uporabnike naših proizvodov in storitev.
Splošne knjižnice, ki kot informacijski centri ponujajo raznovrstne storitve – izposoja knjižničnega gradiva, posredovanje informacij, različne oblike dejavnosti in prireditev za posamezne ciljne skupine uporabnikov, lahko pri organizaciji in uvajanju teh storitev učinkovito vključujejo prav vse kanale komuniciranja.
V prispevku opisujem splet marketinških aktivnosti – kanalov komuniciranja in njihovo vključevanje ter uporabo pri izvajanju različnih oblik dejavnosti v splošni knjižnici.

Sabina Fras
Mariborska knjižnica, Maribor 

ODNOSI Z JAVNOSTMI OZIROMA ORGANIZIRAN PRISTOP K OBLIKOVANJU IDENTITETE KNJIŽNICE 

Odnosi z javnostmi so v neprofitnih ustanovah način komuniciranja, ki se ga največkrat poslužujemo spontano. V primeru, ko uporabljamo določene elemente odnosov z javnostmi zavestno, organizirano in načrtno, ustvarjamo identiteto neke ustanove.
Identiteto knjižnice fizično ustvarjamo sami – nanjo lahko uplivamo – s celostno podobo in celostno osebnostjo ustanove.
Pri oblikovanju identitete ima posebno vlogo letno/poslovno poročilo, ki na enem mestu predstavlja osnovne elemente celostne podobe.
V profitnih firmah podatke zanj pripravljajo čez celo leto oz. jih v skladu z zastavljenimi cilji analizirajo in vrednotijo. V svetu denarja in delnic letno poročilo ni samo podajanje nerazumljivih statističnih preglednic, ampak predstavitev duše podjetja oz. organizacije. Prav zato je letno poročilo najpomembnejši komunikacijski dokument podjetja oz. ustanove.
V večini podjetij je priprava letnega poročila ena izmed važnejših nalog oddelka za odnose z javnostmi.
Kakšno vlogo ima letno poročilo v svetu neprofitnih organizacij? Predstavlja le delovno gradivo ali pa se vse bolj zavedamo njegove moči in sporočilnost? Je nujno zlo ali (iz)redna priložnost?

Karmen Štular Sotošek
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

ZAPOSLENI V "PRVIH VRSTAH" KOT NAJPOMEMBNEJŠI ELEMENT TRŽNEGA KOMUNICIRANJA V KNJIŽNICAH 

Referat v uvodu predstavi sodobni marketinški koncept, ki si za svoj naravni biotop izbira storitvene dejavnosti, kamor sodijo tudi knjižničarsko-informacijska središča. Najpomembnejša posebnost storitve je človeški faktor, zato osrednjo pozornost namenim tistemu elementu promocijske oz. komunikacijske strategije, ki zadeva komunikacijsko vlogo knjižničarskega osebja, ki neposredno izvaja storitev. Njihov proces izvedbe storitev pomembno določa kvaliteto storitev celotne organizacije. Da bi čim bolj nazorno podčrtala vlogo ljudi v procesu ponudbe storitev, orišem pomen tržnega komuniciranja kot enega osnovnih elementov marketinškega spleta. Ugotovitve in posnemanja vredne metode črpam iz del tujih avtorjev in znanj podiplomskega študija tržnega komuniciranja na Univerzi v Ljubljani.

Accessibility