O reviji Knjižnica

SPLOŠNI PODATKI O REVIJI
KNJIŽNICA. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti
UDK: 01/02(497.4)
ISSN (tiskana izdaja) 0023-2424
ISSN (spletna izdaja) 1581-7903
Spletno mesto revije Knjižnica: http://knjiznica.zbds-zveza.si

Izdajatelj: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Soizdajatelj: Narodna in univerzitetna knjižnica
Oblikovanje, prelom: Grafični atelje Visočnik
Tisk: Dravski tisk
Oblikovanje platnic: Miha Golob
Oblikovanje logotipa: Zdravko Vatovec
Naklada v izvodih: 1.300
Vpisna številka v razvidu medijev: 696

Izdajanje revije Knjižnica omogočajo: Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica, člani področnih društev bibliotekarjev in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Pravilnik o organizaciji in izdajanju revije Knjižnica

KONTAKTNI PODATKI
Uredništvo revije Knjižnica
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana   
Tel.: 01 2001 160
E-pošta: revija.knjiznica@nuk.uni-lj.si

PROGRAMSKA ZASNOVA
KNJIŽNICA objavlja najnovejša znanstvena spoznanja in strokovne dosežke s področij bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva ter sorodnih ved. Poslanstvo revije KNJIŽNICA je prispevati k razvoju teorije in prakse ter dvigu ravni znanja in strokovne usposobljenosti zaposlenih na teh področjih.

Revija objavlja znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem in angleškem jeziku. Izjemoma objavlja tudi znanstvene prispevke v drugih jezikih (nemškem, francoskem, italijanskem, hrvaškem jeziku ...). Druge prispevke, kot so bibliografije, krajši članki, ocene, poročila z znanstvenih in strokovnih posvetovanj, objave dokumentov, obvestil, razpisov ZBDS, njenih strokovnih teles ali področnih društev, pa objavlja le v slovenskem jeziku.

Revija KNJIŽNICA je indeksirana v: LISA (CSA), LISTA (EBSCO), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Proquest Research Library, ProQuest Library Science, IBZ in DOAJ. Prispevki v celotnem besedilu so prosto dostopni na spletnem mestu revije, računalniškem katalogu COBISS/OPAC in v podatkovnih zbirkah dLib, Google Scholar ter LISA.

ZGODOVINA
Prva številka revije KNJIŽNICA je izšla spomladi leta 1957, deset let po ustanovitvi slovenskega bibliotekarskega društva. Njen prvi urednik je bil Maks Veselko, kasneje pa so kot uredniki delovali še dr. Branko Berčič, Jože Munda, Vlasta Pacheiner, dr. Bruno Hartman, Jože Šifrer, mag. Jelka Gazvoda, dr. Melita Ambrožič, dr. Eva Kodrič-Dačić, dr. Primož Južnič in mag. Branka Badovinac ter dr. Ines Vodopivec  in dr. Alenka Kavčič-Čolić. Danes Knjižnico urejata Damjana Vovk in dr. Gorazd Vodeb.

Priprave na izdajanje strokovne knjižničarske revije so potekale vse od ustanovitve Društva bibliotekarjev Slovenije leta 1947, saj so člani društva že zgodaj ugotovili, da stroka potrebuje svoje glasilo, ki bo prispevalo k širitvi strokovnega znanja in napredka. Slovensko knjižničarstvo s svojo dolgo tradicijo je ravno v petdesetih letih doživelo prvi velik razmah, ki se v večjih ali manjših korakih nadaljuje vse do danes. Revija Knjižnica je v vseh obdobjih poskušala slediti temu razvoju, marsikdaj pa je bila tudi za spoznanje pred njim. Poslanstvo revije je biti ogledalo stroke in prostor srečevanja in posredovanja idej in znanja.

Od začetnih predvsem praktičnih in izkustvenih prispevkov in pričevanj se je njena vsebina poglobila in čedalje bolj prehajala v smer teoretičnih spoznanj. Vsako obdobje v razvoju revije je prineslo nove poglede na strokovno publiciranje in tudi nove zahteve njenih bralcev.

Revija KNJIŽNICA nikoli ni imela profesionalnega uredništva, vedno so zanjo skrbeli številni člani društva ob svojem rednem delu in vsak je prispeval svoj delež k njenemu obstoju in razvoju.