Etični kodeks slovenskih knjižničarjev

Vabimo vas k pregledu osnutka Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev ter oddaji predlogov za izboljšave. 

Vaše ideje, pobude in pomisleke sprejemamo do 10. junija 2024.

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev

predlog besedila V10
(23. 04. 2024)

PREAMBULA 

Slovenski knjižničarji se zavedamo pomembnosti svoje vloge in soodgovornosti za razvoj družbe, naroda in vsakega posameznika. Naše osnovno poslanstvo presega časovno pogojene družbene okoliščine, z zbiranjem, ohranjanjem in posredovanjem zapisanih znanj in spoznanj zagotavljamo temelje za razvoj civilizacije. Pri svojem delovanju spoštujemo osnovna etična načela, ki so bila skozi zgodovino človeštva oblikovana kot preprosta in razumljiva vodila za vedenje in ravnanje posameznikov, in predstavljajo temelje za sožitje v skupnosti. Kodeks poklicne etike, ki smo ga oblikovali, pa nam služi kot usmeritev pri gradnji profesionalne zavesti, integritete in odgovornosti.

Našo profesionalno etiko umerjajo odnosi do uporabnikov, sodelavcev in poklicnih kolegov ter skrb za varovanje zasebnosti, intelektualno svobodo in povečevanje dostopnosti gradiva in storitev. Knjižnice morajo biti varen, spoštljiv in vključujoč prostor za vse brez razlik, z ničelno toleranco do nasilja in izključevanja, ter odgovornim odnosom do družbe in okolja.

V tem etičnem kodeksu zapisane vrednote so vodilo knjižničarjem v vseh vidikih profesionalnega odločanja in delovanja. Njihov namen je krepitev pomena celotne knjižnične dejavnosti, povečanje priložnosti za vseživljenjsko učenje, raziskovalno in bralno svobodo ter spodbujanje kritične presoje in opolnomočenega aktivnega državljanstva vseh javnosti.

Sprejemamo etični kodeks slovenskih knjižničarjev, ki prinaša skupne vrednote našega delovanja, oblikuje podobo naše stroke v javnostih in usmerja naše odločitve. Z njim potrjujemo zavezanost etičnemu ravnanju, krepimo medsebojno povezanost in utrjujemo svojo vlogo posrednikov znanja in kulture v družbi. Namenjen je knjižničarjem in ostalim strokovnim delavcem vseh slovenskih knjižnic ter vsem našim knjižničnim javnostim. Pomoč pri razumevanju in uresničevanju načel etičnega kodeksa nudi strokovno knjižničarsko združenje, ki razsoja tudi morebitne primere kršitev kodeksa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 UPORABNIKI 
Do vseh uporabnikov smo vključujoči in nepristranski. Zavzemamo se za spoštljiv in enakopraven medsebojni odnos med knjižničarji in uporabniki.     

2 ZASEBNOST IN ZAUPNOST 
Naš odnos do uporabnikov temelji na zaupnosti. Varujemo zasebnost uporabnikov, njihove osebne podatke ter podatke o iskanih gradivih in informacijah.

3 DOSTOPNOST VIROV IN STORITEV 
Zagotavljamo najvišjo možno kakovost, dostopnost, učinkovitost in raznovrstnost storitev. S promocijo knjižničnih zbirk, drugih informacijskih virov in storitev uporabnikom omogočamo odkrivanje možnosti dostopa do njih ter njihove uporabe. S svojo dejavnostjo prispevamo k dvigu različnih oblik pismenosti in opolnomočenju uporabnikov za kritično vrednotenje ter odgovorno in etično uporabo gradiv, podatkov in informacij. Spoštujemo pravico avtorjev, založnikov in drugih ustvarjalcev do intelektualne lastnine. Za povečanje dostopnosti in prostega pretoka gradiv, podatkov in informacij zagovarjamo načela odprtega dostopa in uporabo prostih licenc.  

4 INTELEKTUALNA SVOBODA 
Nasprotujemo vsem poskusom uvajanja cenzure in drugih strokovno neutemeljenih omejitev pri dostopanju, pridobivanju ter posredovanju gradiv, podatkov in informacij.    

5 ODNOS DO POKLICNIH KOLEGOV IN SODELAVCEV 
Spoštujemo dostojanstvo in osebno integriteto sodelavcev in drugih poklicnih kolegov. Do njih se vedemo vljudno in spoštljivo. Izogibamo se dejanjem, ki bi krnila njihov ugled ali poklicni razvoj in napredovanje. Morebitna nesoglasja in težave na delovnem mestu rešujemo v odkritem in enakopravnem dialogu. Svoje strokovno znanje in izkušnje delimo s sodelavci in drugimi poklicnimi kolegi ter cenimo prispevek vsakega posameznika k doseganju skupnih ciljev. Začetnikom v stroki nudimo podporo ob vstopanju v profesionalno skupnost in pri razvoju njihovih strokovnih kompetenc.   S svojim delovanjem prispevamo k uresničevanju poslanstva in ciljev svoje delovne organizacije ter h gradnji njenega ugleda v družbi. Prizadevamo si za krepitev sodelovanja med knjižnicami vseh vrst.  

6 PROFESIONALNA INTEGRITETA IN ODGOVORNOST 
S svojim vedenjem in delovanjem skrbimo za ugled knjižničarskega poklica in stroke v javnosti. Naše strokovne odločitve in ravnanje izhajajo izključno iz profesionalnih nagibov. Pri opravljanju svojih poklicnih nalog ravnamo strokovno odgovorno in si prizadevamo dosegati najvišje možne poklicne standarde in standarde kakovosti storitev. Zavezani smo k nevtralnosti in nepristranskosti pri oblikovanju knjižničnih zbirk in zagotavljanju uporabniških storitev. Prizadevamo si za nenehno strokovno izpopolnjevanje in nadgradnjo svojega strokovnega znanja in kompetenc, tako v obliki formalnega kot neformalnega izobraževanja. S članstvom in sodelovanjem v dejavnostih strokovnih združenj prispevamo k razvoju profesionalne identitete in h krepitvi pripadnosti stroki ter njenega položaja v družbi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKLJUČEK 

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev temelji na besedilu iz leta 1995. Sprejet je bil na Kongresu ZBDS dd. mmmm yyyy v Ab

Načela Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev upoštevamo kot svojo moralno in poklicno dolžnost.  

Accessibility