ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Strokovno posvetovanje in skupščina ZBDS

"TRADICIONALNI MEDIJI IN SODOBNA INFORMACIJSKA DRUŽBA"
Maribor, Narodni dom,
11. – 13. oktober 2000


P r o g r a m

Sreda, 11.oktober  
9.00 -13.00 Sprejem udeležencev
10.00 -12.15 Pozdravni govori, podelitev Čopovih nagrad in priznanj
Uvodni referat:
Vilenka Jakac Bizjak: “Originali in reprodukcije: izzivi informacijske družbe”
12.15-14.00 kosilo
14.00 - 17.15 BITI ALI NE BITI KNJIGA
(moderator: mag. Branko Goropevšek)
dr. Jedert Vodopivec: “Prihodnost dediščine 20. stoletja”
dr. Jana Kolar: “Zaščita knjižničnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani”
mag. Vlasta Stavbar, Sandra Kurnik Zupanič: “Hranjenje in varovanje starega gradiva v UKM”
mag. Renata Šolar: “Digitalizacija izbranega gradiva Kartografske in slikovne zbirke NUK”
RAZPRAVA
15.30 - 15.45 odmor
15.45 - 17.15 dr. Miroslav Novak: “Arhivi med preteklostjo in prihodnostjo”
dr. Peter Pavel Klasinc: “Knjige in knjižnice v arhivih”
Marijan Rupert: “Iz papirne preteklosti v elektronsko prihodnost”
mag. Branko Goropevšek: “Formalni in neformalni pritok gradiv na starih in novih medijih”
RAZPRAVA
17.15 - 17.30 odmor
17.30 - 18.00 UMIRANJE KNJIGE NA OBROKE – multimedijska predstavitev
(moderator: Mirko Nidorfer)
20.00  večerja (Narodni dom)
Četrtek, 12.oktober  
9.00 - 12.30 AKTUALNA PROBLEMATIKA SODOBNE OBDELAVE GRADIVA V KNJIŽNICAH
(moderator: Srečko Maček)
prof.dr. Jerry D. Saye, dr. Alenka Šauperl: “Traditional catalogs in the information age”
mag. Jelka Gazvoda: “Vstop tradicije v elektroniko ali izstop elektronike iz tradicije? Serijske publikacije na razpotju”
mag. Darija Rozman: “Novosti v UDK”
RAZPRAVA
 10.00 -10.15 odmor
10.15 - 11.00   Zlata Dimec: “Oblikovanje bibliografske podatkovne zbirke za gradivo iz obdobja ročnega tiska: projekt CERL”
Primož Bizjak: “Polja digitalnega kataloga ali o kriterijih bibliografske identifikacije”
RAZPRAVA
11.00 - 11.15 Predstavitev sponzorja Swets & Zeitlinger GmbH, Frankfurt am Main
11.15- 11.30 odmor
11.00 - 12.30 IZLOČANJE GRADIVA V SPLOŠNIH KNJIŽNICAH - okrogla miza
(moderatorka: Darja Peperko, vabljena gostja: Kristina Virtanen) - UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR - Glazerjeva dvorana
11.30 - 12.30 ZAGOTAVLJANJE IN PRIDOBIVANJE GRADIVA V ŠOLSKI KNJIŽNICI - okrogla miza
(moderatorka: Nataša Kuštrin Tušek, vabljena gostja: Majda Steinbuch)
NARODNI DOM - predbalkonska dvorana, II. nad.
PREDSTAVITEV PRIPRAVE PRIROČNIKA ZA KATALOGIZACIJO PO POGODBI Z MZT - okrogla miza
(moderatorka: Zlata Dimec, vabljen gost: mag. Tomaž Seljak)
NARODNI DOM - velika dvorana
13.00 IZLET (Maribor - Slovenska Bistrica - Studenice - Štatenberg - Maribor)
Petek, 13. oktober  
8.30 -13.30 MED KNJIGO IN INTERNETOM
(moderatorka: Eva Kodrič-Dačić)
UPORABA ELEKTRONSKIH VIROV V KNJIŽNICAH - okrogla miza:
“Državna matična služba NUK”
mag. Anamarija Rožič Hristovski, dr.med.: “Vloga tradicionalnih medijev pri reševanju informacijskih potreb uporabnikov: primer Centralne medicinske knjižnice”
RAZPRAVA
10.15 - 10.30 Predstavitev Založbe Obzorja Maribor
10.30 -10.45 odmor
10.45 - 12.00 Milena Bon: “Informacijska družba in šolska knjižnica: kako dijaki dostopajo do informacij”
Breda Podbrežnik Vukmir, Maja Šinkovec Rajh, Andreja Štorman.: “S tradicijo v prihodnost"
Polona Lah-Skerget: “Relevantno gradivo v šolski knjižnici”
Darka Tancer-Kajnih: “Zakaj v času elektronskih medijev brati leposlovje (mladinsko književnost)"
RAZPRAVA
12.00 -12.15 odmor
12.15-13.30 Franci Pivec: “Dar ognja - pomen računalniške etike za knjižničarstvo”
Matjaž Musek: “Diskretni šarm informacijske družbe: kako nevaren je za knjižničarja”
mag. Blanka Bošnjak, Tilka Jamnik.: “Skrivnost je v knjigi, knjiga je skrivnost”
Helena Pečko-Mlekuš: “Zagotavljanje kvalitete”
RAZPRAVA
13.00 SKUPŠČINA ZBDS (NARODNI DOM - predbalkonska dvorana)
14.00 ZAKLJUČEK POSVETOVANJA

Programski odbor

mag. Vlasta Stavbar, Varja Praznik, mag. Branko Goropevšek, Mirko Nidorfer, Dragica Turjak, Irena Sešek, Stanislav Bahor.

Organizacijski odbor

Dragica Turjak in člani izvršnega odbora DBM, Stanislav Bahor, Irena Sešek, Lili Hubej.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845

Zbornik posvetovanja

Izvlečki

dr. Jedert Vodopivec 
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana


PRIHODNOST DEDIŠČINE

Delavci v arhivih, knjižnicah in sorodnih ustanovah opažamo, da gradivo nastalo v. stoletju propada hitreje kot gradivo, nastalo v prejšnjih stoletjih. Raziskave doma in v tujini nakazujejo, da se bodo naslednje generacije zelo verjetno spoprijemale tudi s popolno neuporabnostjo nekaterih zvrsti gradiva, prav gotovo pa vsaj z velikimi tehničnimi in tudi finančnimi težavami pri uporabi precejšnjega dela dediščine, nastale zlasti v drugi polovici prejšnjega stoletja. Z informacijsko revolucijo in računalniško družbo nekateri napovedujejo konec klasičnim nosilcem. Mogoče se bo kaj podobnega res kdaj dogodilo, vendar danes tudi računalniški strokovnjaki soglašajo, da so novi nosilci izjemno pomembni za hiter dostop do informacij, za trajno hrambo pa so klasični nosilci (papir, mikrofilm) še vedno nenadomestljivi.     

dr. Jana Kolar
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

ZAŠČITA KNJIŽNEGA GRADIVA V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI V LJUBLJANI

V 19. stoletju so raziskovalci ugotovili, da tedaj nova tehnologija klejenja papirja v kislem mediju povzroči njegovo pospešeno razgradnjo. Kljub številnim opozorilom strokovne javnosti, so postopek uporabljali pri proizvodnji papirja vse do konca 20. stoletja. Tako se knjižnice danes soočajo z neizmernim problemom ohranjanja gradiva na t.i. kislem papirju. Zaradi naraščajočih problemov pri ohranjanju gradiva je Narodna in univerzitetna knjižnica l. 1992 ustanovila Center za varovanje knjižničnega gradiva NUK, ki ga sestavljajo oddelki za restavriranje, prenos na nove nosilce (v nastajanju) in knjigoveznica. Center si v sodelovanju z drugimi oddelki NUK prizadeva za izboljšanje pogojev hranjenja gradiva, ustrezno opremo gradiva idr. Aktivnosti Centra so podprte s sodelovanjem v številnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektih iz področja razgradnje papirja. Kot osrednji državni oddelek za zaščito gradiva Center na nacionalnem nivoju skrbi za izobraževanje in svetovanje s področja varovanja knjižničnega gradiva in z informacijami o problematiki zaščite gradiva redno dopolnjuje spletne strani na http://www.infosrvr.nuk.uni-lj.si/jana/tecaj/tecaj.html.  

mag. Vlasta Stavbar, Sandra Kurnik Zupanič
Univerzitetna knjižnica Maribor, Enota za domoznanstvo, Maribor 

HRANJENJE IN VAROVANJE STAREGA GRADIVA V UKM

Predhodnica današnje Univerzitetne knjižnice Maribor je bila leta 1903 ustanovljena kot domoznanska knjižnica Zgodovinskega društva za slovensko Štajersko. S prejemanjem obveznih tiskov leta 1918 je dobila status arhivske knjižnice. Oboje je pripomoglo, da je danes njen knjižnični fond zelo raznolik in dragocen. Prispevek predstavlja rokopisno gradivo, raritete in staro periodiko, načine njihovega pridobivanja, obdelave in izposoje. Posebno skrb v knjižnici posvečajo hranjenju in varovanju tega gradiva. Opisani so načini prenosa tega gradiva na druge medije (fotografiranje, mikrofilmanje) ter hranjenje originalnega gradiva v posebnih prostorih. Poseben način izposoje, razstave in drugi načini predstavitve tega gradiva pa omogočajo, da te dragocenosti ne ostajajo zaprte v skladišča, ampak so na voljo uporabnikom. V prispevku je poudarjena potreba po povezovanju slovenskih knjižnic pri prenašanju starega gradiva na druge medije, saj problematika finančno in vsebinsko prerašča domoznanske okvire.     

mag. Renata Šolar
Kartografska in slikovna zbirka, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

DIGITALIZACIJA IZBRANEGA GRADIVA KARTOGRAFSKE IN SLIKOVNE ZBIRKE NUK

Kartografska in slikovna zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani se poskuša s projektom »Digitalizacija izbranega gradiva Kartografske in slikovne zbirke« približati sodobnim smernicam v nacionalnih knjižnicah pri oblikovanju tako imenovane digitalne knjižnice. Na podlagi do sedaj opredeljenih kriterijev za izbor gradiva namenjenega digitalizaciji ter opredelitvi namena digitalizacije, je v juliju leta 1999 v zbirki začel teči I. del projekta »Digitalizacija zbirke portretov znanih Slovencev«. Zbirko po večini sestavljajo fotografije različnih formatov, do velikosti A3, ter različne starosti, od druge polovice 19. stoletja do danes. Po zaključku projekta oktobra letos bo več kot 10.000 portretnih fotografij dostopnih na CD-ROMih, portreti »velikih« pa tudi na medmrežju na internetu. V sklepu so navedeni nasveti za izvedbo podobnih projektov pridobljeni na delavnici SEPIA Safeguarding European Photographic Images for Access v Amsterdamu junija letos.     

dr. Miroslav Novak
Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 

ARHIVI MED PRETEKLOSTJO IN PRIHODNJOSTJO 

Avtor v prispevku predstavi kratek oris odnosa družbe do arhivov in arhivskega gradiva v preteklosti, razvoj načel izgradnje arhivske stroke ter probleme in perspektive razvoja arhivske teorije in prakse v prihodnosti. Pri tem ugotavlja, da je arhivskemu gradivu potrebno zagotoviti optimalne pogoje ohranjanja in uporabe, saj predstavlja pomemben element zagotavljanja sodobnih civilizacijskih in demokratičnih pridobitev.     

dr. Peter Pavel Klasinc
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti, Maribor

KNJIGE IN KNIŽNICE V ARHIVIH 

V arhivskih institucijah se knjiga kot oblika intelektualnega dela pojavlja v dveh kontekstih. Prvi je v okviru fonda strokovne knjižnice v arhivu, drugi pa v okviru različnih arhivskih fondov in zbirk. Z uvajanjem standardizacije v arhivsko urejevalno delo prihaja na tem področju do množice problemov, ki so v prvi vrsti terminološke narave in jih je potrebno reševati interdisciplinarno. Pri tem pa ima pomembno vlogo strokovna knjižnica v arhivu, ki je v nekem smislu neposredna povezava med arhivsko in bibliotekarsko stroko. Zaradi tega je potrebno tovrstnim specialnim knjižnicam posvečati posebno pozornost.     

Marijan Rupert
Rokopisna zbirka NUK, Ljubljana 

IZ PAPIRNE PRETEKLOSTI V ELEKTRONSKO PRIHODNJOST 

V Rokopisni zbirki NUK potekata hkrati dva projekta, s katerima se želimo tudi z našim najstarejšim in najdragocenejšim rokopisnim gradivom vključiti v sodobne informacijske procese v evropskem knjižničarstvu. Hkrati s projektom digitalizacije slovanskih rokopisov iz zbirke jezikoslovca in dunajskega dvornega knjižničarja Jerneja Kopitarja (1780-1844), se je Rokopisna zbirka kot prva članica izven meja sedanje EU vključila v evropski projekt MALVINE II (LEAF), katerega cilj je oblikovanje skupne baze in kataloga evropskih rokopisnih zbirk. Načelna odločitev za razvoj in prihodnost je seveda lahka, ob strokovnih in organizacijskih problemih pa vsaj na začetku terja velika finančna sredstva. Avtor v članku razmišlja predvsem o smiselnosti nekaterih teoretičnih aspektov računalniške modernizacije v povezavi z izpeljavo projektov v praksi.     

mag. Branko (Brane) Goropevšek
Osrednja knjižnica Celje

FORMALNI IN NEFORMALNI PRITOK GRADIV NA STARIH IN NOVIH MEDIJIH 

Zadnja leta so novi nosilci informacij (novi mediji) množično preplavili knjižnice. Tudi podpora tem virom se razvija zelo hitro. Lahko bi rekli, da celo prehitro, saj je ob poplavi drugega knjižničnega dela potrebno vložiti mnogo napora, da se nova znanja, ki jih pri delu rabimo, kvalitetno osvojijo. V tej zvezi se postavlja tudi vprašanje, kako kvalitetno spremljati produkcijo in kasneje nabavo gradiv, tako knjižnih kot tudi neknjižnih, na klasičnih in novih nosilcih, ki so vsebinsko istovrstna. To vprašanje je še posebej aktualno za knjižničarje domoznance. Tehnologija nam ponuja vrsto rešitev, vendar na vsa vprašanja žal ne daje odgovorov. Ob pestrosti in raznolikosti novih medijev se postavljajo številna vprašanja. Kaj storiti z 'marginalnimi', a vendar zelo pomembnimi in iskanimi klasičnimi gradivi? Kako ob poplavi medijev in različni tehnologiji najti in pridobiti 'marginalna' gradiva na novih medijih? Kakšen je in bo odnos med starimi in novimi mediji? Kateri nosilec informacij (medij) je za knjižnice in uporabnike najprimernejši z vidika racionalnosti uporabe, hranjenja...? Kakšni trendi se bodo v zvezi s tem kazali v bodoče? Kako se odzivati na tovrstne izzive, da bo naše delo tudi v bodoče obvladljivo? V referatu bi rad opozoril predvsem na sklop vprašanj, ki se porajajo pri delu tistih knjižničarjev, ki morajo skrbeti tudi za kulturno dediščino. Gradiva z oznako 'marginalna' so prav tako lahko nacionalna kulturna dediščina, zato je ob poplavi novih medijev verjetnost za izgubo tovrstnih gradiv in informacij neprimerno večja kot v časih, ko je knjižničarstvo obvladoval en sam medij, tj. papir.     

Accessibility