ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Strokovno posvetovanje in skupščina ZBDS

»DIGITALNA KNJIŽNICA«
Radenci, Hotel Radin
10. – 12. oktober 2001


P r o g r a m

Sreda, 10. oktober  
8.30 – 10.30 Registracija in sprejem udeležencev
10.30 – 12.00 Pozdravni govori, podelitev nagrad in priznanj
12.00 – 12.45 Uvodni referat
dr. Tefko SARAČEVIĆ: Collections in digital libraries
12.45 – 14.30 Kosilo
14.30 – 18.00 DIGITALNA KNJIŽNICA KOT ODGOVOR NA IZZIVE INFORMACIJSKE DRUŽBE
(Moderatorka: dr. Maja Žumer)
Franci PIVEC: Digitalne knjižnice ali informacijska revščina
dr. Primož JUŽNIČ: Informacijska pismenost kot pogoj informacijske družbe
dr. Alenka ŠAUPERL, dr. Jerry D. SAYE: When »surfing« the web isn't enough!: Providing access to electronic resources
Violetta BOTTAZZO: »Vse v enem« ali digitalna knjižnica
16.00 – 16.30 Odmor
  mag. Lenart ŠETINC: Nekatera avtorskopravna vprašanja digitalne knjižnice
Mojca DOLGAN-PETRIČ: Kako izmeriti in ovrednotiti uspešnost delovanja digitalne knjižnice
mag. Anamarija ROŽIĆ-HRISTOVSKI, dr. Dimitar HRISTOVSKI, mag. Ljupčo TODOROVSKI: Odkrivanje vzorcev uporabe spletnih strani knjižnice z metodami podatkovnega rudarjenja
Primož BIZJAK: Simbol in knjižničarstvo
Poster: mag. Nada TRŽAN HERMAN, Katarina KLEMENC: LEKNET – platforma za digitalno knjižnic
21.00 Večerja in družabni večer (Hotel Radin)
Četrtek, 11. oktober  
8.30 – 12.30 STORITVE DIGITALNE KNJIŽNICE
(Moderator: Ivan Kanič)
dr. Matjaž ŽAUCER: Digitalna univerzitetna knjižnica: So knjižnice Univerze v Ljubljani pripravljene na spremembe?
mag. Angela ČUK: Elektronske revije in posredovanje znanja
Ana KRAŠOVEC VRHOVEC, Janez HOČEVAR: Standardi in elektronski dostop
Dušan KOMAN: Digitalne baze podatkov z nekaterih področij humanistike in njihova prisotnost v ponudbi knjižnic
10.00 – 10.30 Odmor
  Dubravka KALIN: Elektronski referenčni servis: »Vprašal bom knjižničarja«
Vida MOČNIK: Elektronski viri in medknjižnična izposoja
Ida MLAKAR, Vojko ZADRAVEC: PC med knjižnično vzgojo in pornografijo
Alenka LOGAR PLEŠKO: Visokošolska knjižnica – digitalna knjižnica 21. stoletja
10.30 – 12.30

SKUPŠČINA ZBDS Z VOLITVAMI NOVIH ORGANOV (Srednja dvorana)

13.30 Izlet
Petek, 12. oktober  
8.30 – 10.30 OBDELAVA IN ARHIVIRANJE ELEKTRONSKIH VIROV
(Moderator: mag. Branko Goropevšek)
mag. Darija ROZMAN: Načela za predmetno označevanje – iskanje enotnosti v raznolikosti
Lidija VODOPIVEC: Prvih 1350 elektronskih časopisov v CTK-ju
dr. Miroslav NOVAK: Problemi arhiviranja spletnih strani
mag. Alenka KAVČIČ-ČOLIĆ: Elektronsko arhiviranje spletnih strani: nov izziv za nacionalne knjižnice
dr. Peter Pavel KLASINC: Arhiviranje dokumentov v digitalni obliki
dr. Jedrt VODOPIVEC: Standardi in predpisi na področju zaščite in hrambe arhivskega in knjižničnega gradiva
8.30 – 10.30 Delavnica Sekcije za šolske knjižnice:
Projekt digitalne šolske knjižnice: od ideje do realizacije
(Moderatorka: Nataša Kuštrin Tušek), Mala dvorana
10.30 – 11.00 Odmor
11.00 – 13.00 OKROGLE MIZE
Sekcija za splošne knjižnice: Uporabniški servisi v splošnih knjižnicah – uvajanje in nadaljnji razvoj
(Moderatorka: Barbara Kovař), Velika dvorana
Sekcija za šolske knjižnice: Dostopnost elektronskih virov v šolskih knjižnicah
(Moderatorka: Nataša Kuštrin Tušek), Mala dvorana
Sekcija za visokošolske knjižnice: Konzorciji in naročanje elektronskih publikacij
(Moderatorka: mag. Helena Pečko Mlekuš), Srednja dvorana
13.15 – 14.00 ZAKLJUČEK POSVETOVANJA (Velika dvorana)

Programski odbor

dr. Melita Ambrožič, Stanislav Bahor, Irena Sešek, mag. Branko Goropevšek, Nataša Kuštrin-Tušek, Liljana Hubej, Metka Sraka

Organizacijski odbor

Stanislav Bahor, Irena Sešek, Nataša Kuštrin-Tušek, Metka Sraka, Jože Vugrinec, Suzana Szabo, Liljana Hubej

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845

Zbornik posvetovanja

Izvlečki

Franci Pivec

DI GITALNE KNJIŽNICE ALI INFORMACIJSKA REVŠČINA 

Pri načrtovanju digitalnih knjižnic se pogosto pozablja, da ne gre zgolj za tehnični, ampak za zahteven socialni koncept. Gre tudi za zelo spremenjen način uporabe knjižnice, pri kateri ni več v ospredju institucija, ampak modus sodelovanja. Kot nosilci razvoja digitalnih knjižnic nastopajo računalniški strokovnjaki, knjižničarji, poklicna združenja in na znanju temelječe korporacije, založniki oziroma informacijska industrija ter politiki. Bistveno je zagotoviti vsestranski pristop in priznanje vloge uporabnikov kot aktivne virtualne skupnosti. Digitalno knjižnico sestavljajo elementi, ki so deloma že vključeni v avtomatizacijo knjižničnih funkcij, deloma pa jih bo treba šele osvojiti kot zelo zahtevno in kompleksno inovacijo. Projekt DLI je primer njenega uvajanja, na podlagi katerega lahko tudi sklepamo, da nas čakajo razmere ostre konkurence na globalnem informacijskem trgu, ko se bo ponudba najrazvitejših digitalnih knjižnic pojavila tudi pri nas in nam prevzemala uporabnike. V Sloveniji so dozoreli pogoji, da se lotimo projekta digitalne knjižnice in v ta namen združimo znanje in sredstva. Alternativa digitalni knjižnici je informacijska revščina in to ni izmišljen problem neke odmaknjene bodočnosti, ampak stvar konkretnih odločitev za prihodnjih pet, največ deset let. 

Ključne besede: digitalna knjižnica, avtomatizacija knjižnic, projekt DLI

dr. Primož Južnič 

INFORMACIJSKA PISMENOST KOT POGOJ INFORMACIJSKE DRUŽBE  

Besedilo izhaja iz analize pojmov informacijska pismenost in digitalna pismenost. Slednji je novejši izraz, ki se šele uveljavlja, a je njegova prednost v navezavi na pojem digitalna knjižnica. Izhajamo iz dveh opredelitev (ožje in širše) digitalne knjižnice, obe povezani z digitalno pismenostjo. Informacijsko/digitalno pismenost opredelimo kot skupek znanj in sposobnosti, ki posamezniku omogočajo uporabo storitev, ki jih omogoča sodobna informacijska tehnologija (digitalne knjižnice). Informacijska/digitalna pismenost je tudi eden od pogojev za uresničitev informacijske družbe. Informacijska pismenost je kot strateška usmeritev sodobnih družb priložnost, ki je knjižnice ne bi smele zamuditi. To je priložnost, da se knjižnice in predvsem knjižničarji uveljavijo v družbi kot usposobljeni informacijski strokovnjaki. Informacijska pismenost ni nadomestilo za klasično knjižnično-informacijsko delo, je pa njegova pomembna nadgradnja, ki ima lahko pomembne posledice za vse knjižničarje in knjižničarstvo kot stroko. Zato analiziramo rezultate nekaterih raziskav o informacijski pismenosti, da lahko na tej osnovi izpostavimo možnosti, ki jih imajo knjižničarji v procesih graditve informacijske pismenosti in s tem tudi informacijske družbe v Sloveniji. 

Ključne besede: informacijska družba, informacijska pismenost, digitalna pismenost, knjižničarji

dr. Alenka Šauperl, 
dr. Jerry D. Saye 

KO BRSKANJE PO SVETOVNEM SPLETU NE ZADOSTUJE: ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI ELEKTRONSKIH VIROV 


Zagotavljanje dostopnosti digitalnih zbirk in drugih elektronskih virov postavlja pred knjižnice vrsto težav. Uporabniki se ne morejo več zanašati na pregledovanje gradiva na policah. Vedno bolj bodo odvisni od katalogov, ki jih bomo knjižničarji oblikovali na tradicionalne načine, z metapodatki ali s kombinacijo ročnih in avtomatskih postopkov. Knjižnični katalogi se bodo zato morali ustrezno prilagoditi. Večina knjižnic že vključuje v svoje kataloge različne elektronske vire od knjig do digitalnih oblik svojih zbirk in spletnih strani. Standardiziran opis teh virov zagotavljajo ISBD in več različnih shem metapodatkov. Ob uspešni standardizaciji bibliografskega opisa pa je vsebinski del ostal nestandardiziran. Za digitalne zbirke ga zagotavljamo z intelektualnim ali avtomatskim načinom indeksiranja. Vsebinska dostopnost digitalnih dokumentov pa dela težave tako knjižničarjem kot uporabnikom. Knjižničarji bi se morali s svojim strokovnim znanjem aktivno vključiti v organiziranje svetovnega spleta, saj bi s tem izboljšali dostopnost dokumentov, ki so tam na voljo. Naše tradicionalno znanje o urejanju zbirk pa bi morali obogatiti s posebnimi znanji iz programiranja, da bi postali učinkoviti partnerji pri organiziranju interneta. 

Ključne besede: katalogizacija, vsebinski opis, metapodatki, digitalne zbirke, internet

Violetta Bottazzo

 “VSE V ENEM” ALI DIGITALNA KNJIŽNICA 

Ekonomisti, teoretiki managementa in poslovni strategi so prepoznali znanje kot najbolj pomemben vir v današnji globalni ekonomiji. To prihaja zlasti do izraza v prihajajoči informacijski družbi, ko sta informacija in znanje prekrila finančni kapital kot glavni vir blagostanja. Ne glede na področje delovanja, inštitucije in podjetja delijo isto usodo: postati čim bolj konkurenčen, učinkovit in sposoben, bolj agilen, inovativen, vedno v koraku s časom, ali celo korak pred njim. V konstelaciji danih odnosov je potencial digitalne knjižnice v knjižnicah normalen razvoj in odziv na globalizacijo, informacijsko tehnologijo, komunikacijske sisteme in eksplozijo znanja. V novonastali kompleksnosti se informacijski profesionalci in upravljalci znanja trudijo, da bi ponujali visokokvalitetni servis, ki ga nudi digitalna knjižnica v vseh aspektih dostopanja v verigi informacij 

Ključne besede: informacijska družba, digitalna knjižnica, digitalna specialna knjižnica, informacija, znanje

mag. Lenart Šetinc 

NEKATERA AVTORSKOPRAVNA VPRAŠANJA DIGITALNE KNJIŽNICE

 »Digitalna knjižnica« se srečuje z mnogimi avtorskopravnimi vprašanji. Prav knjižnično gradivo v elektronski obliki omogoča hude kršitve avtorskih in sorodnih pravic, na drugi strani pa je potrebno upoštevati interes družbe: ustavne pravice do izobraževanja, do obveščenosti, svobode ustvarjalnosti. Prispevek obravnava pravice javnega posojanja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti ter lastno in prezenčno uporabo avtorskopravno varovanega knjižničnega gradiva znotraj knjižnic v digitalnem okolju. Predstavlja tudi nekatere novosti, ki jih v letu 2001 prinašata novela Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Direktiva 2001/29/EC. 

Ključne besede: digitalna knjižnica, javna knjižnica, knjižnično gradivo, avtorska in sorodne pravice, pravica javnega posojanja, pravica reproduciranja, pravica dajanja na voljo javnosti, izključene pravice, javni interes, izjeme, omejitve, prezenčna raba, lastna uporaba, pošteno ravnotežje, novela ZASP, Directive 2001/29/EC  

Mojca Dolgan-Petrič 

KAKO IZMERITI IN OVREDNOTITI USPEŠNOST DELOVANJA DIGITALNE KNJIŽNICE?
 

Gradnja digitalne knjižnice je dolgoročen in drag projekt, zato je evalvacija uspešnosti delovanja zelo pomembna, tako z vidika učinkovitosti, kot z vidika načrtovanja bodočega razvoja. Tradicionalno knjižnično statistiko je potrebno dopolniti z novimi kazalci za merjenje uporabe elektronskih storitev in virov. Čeprav je razvoj digitalnih knjižnic šele v začetni fazi, obstaja med snovalci digitalnih knjižnic velika potreba po standardizaciji kazalcev uspešnosti. V prispevku so prikazani nekateri ameriški, evropski in mednarodni projekti ter priporočila za evalvacijo digitalnih knjižnic. 

Ključne besede: digitalne knjižnice, evalvacija, merjenje uspešnosti delovanja, kazalci uspešnosti  

mag. Anamarija Rožič- Hristovski,
dr. Dimitar Hristovski, 
mag. Ljupčo Todorovski

ODKRIVANJE VZORCEV UPORABE SPLETNIH STRANI KNJIŽNICE Z METODAMI PODATKOVNEGA RUDARJENJA


Spletna mesta (websites) knjižnic predstavljajo nov pristop pri posredovanju informacij in komunikaciji z uporabniki. Kako učinkovito knjižničarji zadovoljujejo informacijske potrebe pripadajoče skupnosti? Številni uporabniki, ki se čutijo ogrožene pred poplavo informacij, pričakujejo osebno naravnano ponudbo storitev na svetovnem spletu. Izgradnja spletnih strani, ki bi zadovoljila tovrstna pričakovanja, terja poznavanje odnosa uporabnika do spletne ponudbe. Odkrivanje in analiziranje vzorcev uporabe spletnih strani omogoča ustrezno vsebinsko naravnanost na posamezne skupine uporabnikov. Centralna medicinska knjižnica Medicinske fakultete v Ljubljani je pričela graditi svoje spletno mesto leta 1997 ter ga redno vzdržuje in dopolnjuje. Analizo uporabe našega spletnega mesta smo pred kratkim dopolnili z metodami podatkovnega rudarjenja. Ta metodologija omogoča odkrivanje prej neznanih vzorcev in znanja iz velike množice podatkov. S pomočjo sekvenčne analize smo raziskovali usmerjanje uporabnika v okviru enega obiska, oziroma več obiskov istega uporabnika. Poznavanje vedenja in interesov uporabnikov, kot ga razkrivajo metode podatkovnega rudarjenja, omogoča dinamično, osebno naravnano, izgradnjo spletnih strani. 

Ključne besede: spletne strani, Centralna medicinska knjižnica, vzorci uporabe, podatkovno rudarjenje  

Primož Bizjak 

SIMBOL IN KNJIŽNIČARSTVO

Simbol predstavlja središče družbenega dogajanja, saj je glavni posrednik družbene komunikacije. Kratek pregled geneze, funkcije in delovanja simbola in njegovih sistemov izpostavi tri osnovne vidike opazovanja: fizični nosilec, način reprezentacije in raven pomena. Knjižničarstvo je praksa, ki skuša sistematično hraniti in posredovati simbolne sisteme, zato je z njimi kot svojimi predmeti neločljivo zvezana. Strojno manipuliranje s simbolnimi sistemi revolucionira to družbeno polje, ko fiksne fizične nosilce dopolni z dinamičnimi (elektronskimi) in analogne načine reprezentacije podvoji z digitalno obliko. Družbeno okolje, v katerem dominira tele-komunikacija in simulirana interakcija, ne zahteva samo evolucijo knjižničarstva, ampak v temelju spreminja način reprodukcije družbenih razmerij in s tem podobo same družbe. 

Ključne besede: simbolni sistem, knjižničarstvo, multimedialnost, dinamična družba  

dr. Miroslav Novak

PROBLEMI ARHIVIRANJA SPLETNIH STRANI 

Na spletnih straneh se pojavlja vedno več vsebin, ki jih je potrebno sistemsko ohranjati. Pri tem moramo izpostaviti, da s stališča arhivske teorije in prakse pri tovrstnih “dokumentih” ne gre izključno za vsebine, kot je to primer pri klasičnih oblikah elektronske pošte, ampak se pojavljajo še estetski in drugi elementi, ki posredno ali neposredno vplivajo na nivo oblikovanja medčloveškega komuniciranja v sodobni družbi. Pri tem pridemo s teoretičnega stališča do logičnega problema, saj so spletne strani po svoji dostopnosti in namembnosti bližje drobnim tiskom, po svoji pojavni obliki pa klasičnemu arhivskemu gradivu. Temu in drugim problemom v zvezi z ohranjanjem spletnih strani je potrebno najti strokovno utemeljene dolgoročne celostne rešitve. 

Ključne besede: arhivsko gradivo, arhiviranje, spletne strani, tehnologija, kulturna dediščina.  

mag. Alenka Kavčič-Čolić

ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE SPLETNIH STRANI: NOV IZZIV ZA NACIONALNE KNJIŽNICE 


Za razliko od drugega elektronskega gradiva, ki je večinoma nespremenljivo in ga lahko obravnavamo podobno kot tiskane publikacije, so spletne strani in publikacije, objavljene preko svetovnega spleta, zelo dinamične in je njihova časovna trajnost v večini primerov zelo omejena. Kljub temu veliko spletnih strani vsebuje dokumente in informacijske vire nacionalnega in kulturnega pomena. Tega se zavedajo mnoge nacionalne knjižnice, ki skušajo z različnimi pristopi arhivirati in ohraniti te elektronske dokumente, da bodo dostopni in uporabni za prihodnje generacije. V prispevku je opisana problematika in različna orodja ter metode selekcije, zbiranja in arhiviranja nacionalne produkcije na spletnih straneh. 

Ključne besede: spletne strani, arhiviranje, nacionalne knjižnice, metode, primeri

dr. Jedrt Vodopivec 

STANDARDI IN PREDPISI NA PODROČJU ZAŠČITE IN HRAMBE ARHIVSKEGA IN KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

V zadnjem času se na mednarodnem področju posveča resnično veliko pozornosti preventivnim ukrepom oz. rešitvam s končnim ciljem, da bi v največji možni meri omogočili dostop do večine gradiv. Ker so rešitve v glavnem tehnične in organizacijske narave so zato večinoma prenosljive tudi v dežele s podobnimi finančnimi in klimatskimi pogoji. Na področju zaščite, hrambe in uporabe arhivske in knjižnične dediščine gre svetovni in tudi evropski razvoj v smeri združevanja in racionalizacije zlasti na področju predpisov, literature in izobraževanja. Primarni so skupni interesi, povezovanje, združevanje znanj in izkušenj s skupnim ciljem ohraniti dediščino in v največji možni meri omogočiti dostop do nje. V prispevku bodo predstavljeni predpisi, priporočila in standardi, ki urejajo področje zaščite in hrambe t.i. materialno varovanje arhivskega in knjižničnega gradiva v Sloveniji in tujini. Opozoriti je treba, da so standardi in predpisi za trajno hrambo klasičnih nosilcev v večini primerov strokovno izpopolnjeni. Vprašanje kako trajno hraniti in uporabljati digitalne vire pa za zdaj ostaja še zelo nedorečeno. Razvoj digitalnih tehnologij gre v smeri hitre dostopnosti informacij, problem trajne hrambe pa ostaja še povsem nerešen. 

Ključne besede: materialno varovanje, standardizacija, knjižnice, arhivi  

Accessibility