Priporočilo CM/REC(2023)3

Leta 2000 je Usmerjevalni odbor za kulturo, dediščino in krajino Sveta Evrope (CDCPP), v sodelovanju z Evropskim uradom za knjižnična, informacijska in dokumentacijska združenja (EBLIDA), pripravil Smernice Sveta Evrope/EBLIDA o knjižnični zakonodaji in knjižničnih politikah v Evropi. Smernice so pomembno vplivale na oblikovanje politik in zakonskih predpisov, ki opredeljujejo delovanje knjižnic v državah članicah Sveta Evrope.

Leta 2020 je delovna skupina EBLIDA LIBLEG[1] začela s prenovo teh Smernic. Po zaključku je bilo novo besedilo poslano Svetu Evrope, ki je predlagal dvig statusa Smernic na raven priporočila Odbora ministrov. Skupna ekipa Sveta Evrope in EBLIDA je pripravila končno različico ter jo predstavila CDCPP (november 2022). Približno 15 držav članic je s pripombami prispevalo k izboljšanju osnutka besedila. 5. aprila 2023 je Odbor ministrov Sveta Evrope odobril Priporočilo CM/Rec(2023)3 o zakonodaji in politikah knjižnic v Evropi.

Z opredelitvijo knjižnic kot “javno dostopnih ustanov kulturne, izobraževalne in socialne narave, ki služijo lokalnim, akademskim, specifičnim skupnostim in/ali širši družbi” Priporočilo uvaja nove in preoblikuje tradicionalne koncepte v naslednjih štirih sklopih:

  • “demokratični vključenosti” je posvečena celotna podtočka, ki je dodana členu “Svoboda izražanja, prost dostop do informacij in demokratična vključenost” (prvi člen); 
  • dejavnost knjižnic je umeščena v okvir evropske strategije 2030 o trajnostnem razvoju in z njo povezanimi cilji ter ne več samo v izobraževanje in kulturo, s čimer je poudarjena družbena razsežnost knjižnic ter njihova zavezanost trajnostni, demokratični in pravični družbi; 
  • dodani sta dve novi točki: “Globalne in lokalne grožnje ter delovanje knjižnic” in “Digitalna preobrazba in širitev knjižničnih mrež, ki temeljijo na umetni inteligenci”; 
  • priporoča se povečanje e-izposoje v knjižnicah ter lažje pridobivanje licenc za digitalne knjige pod razumnimi pogoji, in to neposredno po objavi.

Sekretariat EBLIDA, april 2023 


[1] LIBLEG – Expert Group on Library Legislation and Policy in Europe.

Accessibility