Razpis za podelitev Goropevškovih priznanj in Goropevškovih listin v letu 2022

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju Goropevškovih priznanj in Goropevškovih listin (v nadaljevanju Pravilnik), sprejetega na občnem zboru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) dne 13. maja 2016 objavlja Komisija za Goropevškova priznanja in Goropevškove listine (v nadaljevanju Komisija) naslednji

RAZPIS ZA PODELITEV
GOROPEVŠKOVIH PRIZNANJ IN GOROPEVŠKOVIH LISTIN V LETU 2022

Goropevškove nagrade so nagrade za izjemne uspehe na področju domoznanstva in kulturne dediščine, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku domoznanske dejavnosti v knjižnicah. Goropevškovo priznanje se podeli članom Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino (v nadaljevanju Sekcija) pri Zvezi, ki so s svojim strokovnim odnosom in delom pomembno prispevali k razvoju domoznanske dejavnosti (v lokalnem okolju oziroma širše na regionalnem območju, v državi in mednarodnem okolju) ter h krepitvi ugleda domoznanske dejavnosti. Goropevškova listina se podeli partnerjem, podpornikom, sponzorjem in donatorjem, ki s svojim delom spodbujajo in podpirajo delovanje Sekcije pri Zvezi in njenih članov oziroma imajo posebne zasluge za popularizacijo in napredek domoznanske dejavnosti.

Število Goropevškovih nagrad je omejeno. V razpisnem obdobju se podelita največ dve priznanji in dve listini. Če ni ustreznih predlogov, se lahko podeli manjše število nagrad ali pa se nagrade sploh ne podelijo. Goropevškovo priznanje lahko posameznik prejme le enkrat. Goropevškovo listino lahko posameznik ali organizacija prejmeta večkrat.

Kandidati za prejem Goropevškovega priznanja morajo izpolnjevati najmanj dva od naslednjih kriterijev:

 • prispevek kandidata k razvoju in prepoznavnosti domoznanstva, ki se izkazuje z njegovim uspešnim delom na področju vodenja in razvoja domoznanske dejavnosti, publiciranjem ter z drugimi oblikami promocije v lokalnem in širšem okolju;
 • prispevek k razvoju teorije domoznanstva, ki se izkazuje z znanstvenimi in strokovnimi objavami v domači in tuji strokovni literaturi;
 • prispevek kandidata h krepitvi ugleda domoznancev v strokovni in širši javnosti;
 • prispevek kandidata k prenosu znanj in izkušenj na mlajše generacije domoznancev ter usposabljanje uporabnikov za uporabo domoznanskih virov;
 • prispevek kandidata h krepitvi sodelovanja in povezovanja domoznancev, ki se izkazuje z organizacijo skupnih projektov in strokovnih srečanj;
 • razvijanje sodelovanja s knjižnicami, muzeji, arhivi in drugimi organizacijami ter posamezniki na področju ohranjanja lokalne in nacionalne kulturne dediščine;
 • uvajanje inovacij in izboljšav v domoznanski dejavnosti.

Predlogi za podelitev priznanja morajo izkazati delo in dosežke predlaganega nagrajenca v daljšem časovnem obdobju.
Kandidate za Goropevškovo priznanje lahko Komisiji predlagajo člani Sekcije pri Zvezi, knjižnice ter druge organizacije s področja knjižničarstva.
Predlagatelj poda predlog kandidata za nagrado na obrazcu, ki je priloga tega razpisa.

Goropevškova listina se podeli partnerjem, podpornikom, sponzorjem in donatorjem, ki s svojim delom spodbujajo in podpirajo delovanje Sekcije pri Zvezi. Prejemniki listine so lahko posamezniki in organizacije.

Komisija upošteva pri odločanju o izboru prejemnikov Goropevškove listine predloge za kandidate, ki izpolnjujejo najmanj enega od naslednjih kriterijev:

 • večletno sponzoriranje delovanja Sekcije ali njenih posameznih akcij;
 • sponzoriranje ali donatorstvo pri posameznih projektih s področja domoznanstva in kulturne dediščine, ki jih izvajajo knjižnice;
 • posameznikom, ki so s svojim delovanjem prispevali k razvoju in uveljavljanju domoznanstva in ohranjanju kulturne dediščine ter delu Sekcije;
 • posameznikom, ki so s svojim delovanjem prispevali k promociji domoznanske dejavnosti na lokalnem, državnem in mednarodnem področju;
 • prispevek k razvoju domoznanstva, ki se izkazuje z uvajanjem inovacij in izboljšav v sodelovanju s knjižnicami;
 • prispevek k izboljšanju pogojev za delovanje domoznanstva ter njegove prepoznavnosti v lokalnem okolju oziroma širše na regionalnem območju, v državi in mednarodnem okolju;
 • večletno partnerstvo pri prizadevanju za boljšo prepoznavnost domoznanstva in kulturne dediščine v lokalnem okolju oziroma širše na regionalnem območju, v državi in mednarodnem okolju.

Kandidate za Goropevškove listine lahko Komisiji predlagajo člani Sekcije pri Zvezi, knjižnice ter druge organizacije s področja knjižničarstva.Predlagatelj poda predlog kandidata za nagrado na obrazcu, ki je priloga tega razpisa.

Kandidati za Goropevškovo priznanje in Goropevškovo listino se ne morejo predlagati sami. Nagrade se ne podeljujejo posthumno. Član Komisije v času trajanja mandata ne more biti predlagan za Goropevškovo nagrado. V primeru nejasnosti se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika.

Predloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti z oznako »RAZPIS – GOROPEVŠKOVE NAGRADE 2020« najkasneje do 30. junija 2022 na naslov:

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Komisija za Goropevškova priznanja in Goropevškove listine
Srečko Maček, predsednik
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Komisija za Goropevškova priznanja in Goropevškove listine si pridržuje pravico, da nepopolnih vlog ne obravnava. Komisija odloči o izbiri kandidatov v roku 30 delovnih dni po poteku razpisa, predsednik Komisije pa o izbiri obvesti Upravni odbor Zveze najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom podelitve. Upravni odbor Zveze obvesti prejemnike o nagradah najmanj 15 dni pred izročitvijo le teh.

Goropevškove nagrade bodo podeljene predvidoma 20. oktobra 2022.

Komisija za Goropevškova priznanja in Goropevškove listine
predsednik: Srečko Maček

Priloge:
Predlog za Goropevškovo priznanje
Predlog za Goropevškovo listino – posameznik
Predlog za Goropevškovo listino – organizacija

Accessibility