Standardi in knjižnice, 2018

Strokovno posvetovanje sekcij ZBDS
»Standardi in knjižnice« / "Standards for Libraries"
(27. in 28. september 2018, Hotel City Maribor)

Četrtek, 27. september 2018 / Thursday, September 27

8.00 – 12.00 Registracija udeležencev / Registration
10.00 – 10.30 Pozdravni nagovori / Welcome remarks (nagovor M. Gujtmana, MK)
10.30 – 11.15 mag. Darja Lavrenčič Vrabec (Mestna knjižnica Ljubljana), Maja Logar (Mariborska knjižnica), Čopovi nagrajenki: "Zlato morje valovito" / "Wavy Golden Sea"
11.15 – 12.00 dr. sc. Dunja Holcer (predsednica Hrvaškega knjižničarskega društva): Izdavačka djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva s posebnim osvrtom na IFLA-ina izdanja / Publishing Activity of the Croatian Library Association with a Special Review of IFLA's Editions
12.00 – 12.15 Stepan Petrus (EBSCO): Reading and Freedom at the Library
   
12.15 – 13.15 ODMOR ZA KOSILO / LUNCH BREAK
 

Dvorana A (Sekcije za splošne knjižnice, šolske knjižnice in mladinske knjižnice) / Hall A

moderatorka mag. Urša Bajda

13.15 – 13.45 dr. Gorazd Vodeb (Narodna in univerzitetna knjižnica): Raziskava o doseganju Standardov za splošne knjižnice 2005–2017: izbrani poudarki / Evaluation Study of Standards for Public Libraries 2005-2017: Selected Findings (povzetek) (predstavitev)
13.45 – 14.15 mag. Marijan Špoljar (Mestna knjižnica Ljubljana): V zrcalu (splošna knjižnica in metodologije uporabe kvalitativnih in kvantitativnih podatkov v načrtovanju strategije) / In the Mirror (Public Library and Methodologies of Qualitative and Quantitative Data Usage in the Planning Strategy) (povzetek) (predstavitev)
14.15 – 14.45 mag. Breda Podbrežnik Vukmir (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik): Strateško načrtovanje in Nova strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (2018–2028) / Strategic Planning and New Guidelines and Standards for Public Libraries (2018-2028) (povzetek) (predstavitev)
14.45 – 15.15 mag. Ana Zdravje (Mestna knjižnica Ljubljana): Proaktivne knjižnice v lokalnem okolju in knjižnične vloge / Proactive Libraries in a Local Community and Library Roles (povzetek) (predstavitev)
15.15 – 15.45 ODMOR / BREAK
 
  moderatorka Urška Bonin
15.45 – 16.15 Andreja Urbanec (Osnovna šola Orehek): Knjižnično-informacijska znanja – knjižničar kot učitelj svojega področja / Library-Information Knowledge – a School Librarian as a Teacher of his/her Field (povzetek) (predstavitev)
16.15 – 16.45 Katarina Jesih Šterbenc (Gimnazija Moste in Gimnazija Poljane): Vpliv institucije na razvoj posameznikove poklicne identitete / The Institutional  Impact on Professional Identity Development (povzetek) (predstavitev)
 

Dvorana B (Sekcija za visokošolske knjižnice, Sekcija za specialne knjižnice) / Hall B

moderatorka Nataša Knap

13.15 – 13.45 mag. Miro Pušnik (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani): Strategija razvoja slovenskih visokošolskih knjižnic / Strategy for Academic Libraries Development in Slovenia for the Period 2018-2024 (povzetek) (predstavitev)
13.45 – 14.15 dr. Melita Ambrožič (Narodna in univerzitetna knjižnica): Strokovni standardi in visokošolske knjižnice: namen in uporaba / Professional Standards for Academic Libraries: Purpose and Use (povzetek) (predstavitev)
14.15 – 14.45 mag. Branka Kerec (Univerzitetna knjižnica Maribor), Leja Borovnjak (Teološka fakulteta, UL), Martina Kerec (Fakulteta za socialno delo, UL), Nataša Knap (Fakulteta za varnostne vede, UM), Darko Majcenović (Centralna medicinska knjižnica, MF, UL), Kristina Pritekelj (Osrednja humanistična knjižnica, FF, UL): Uporaba Strokovnih standardov in priporočil za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic (za obdobje 2012–2020) v visokošolskih knjižnicah / The Use of Professional Standards and Guidelines for Organisation, Functioning, and Evaluation of Academic Libraries (for the Period 2012–2020) in the Slovenian Academic Libraries (povzetek) (predstavitev)
14.45 – 15.15 Sandra Kurnik Zupanič, Sandra Grajfoner, Jerneja Grašič (Univerzitetna knjižnica Maribor): Desetletje samoevalvacije v UKM / A Decade of Self-Evaluation in the University of Maribor Library (povzetek)
15.15 – 15.45 ODMOR / BREAK
 
moderatorka Barbara Kavčič
 
15.45 – 16.15 Violetta Bottazzo: Od prvih standardov do danes: zgodovinski pregled razvoja standardov v specialnih knjižnicah v Sloveniji / Since the First Standards until Today: Historical Overview of the Development of Standards for Special Libraries in Slovenia (povzetek)
16.15 – 16.45 dr. Alenka Kavčič Čolić (Narodna in univerzitetna knjižnica): Strokovni standardi za specialne knjižnice (2018-2028) / Standards and Guidelines for Special Libraries (2018-2028) (povzetek)

Dvorana A+B /Halls A&B

Poročila z mednarodnih konferenc
16.45 - 18.00
dr. Sabina Fras Popović (Mariborska knjižnica): 26th EBLIDA Annual Council Meeting & EBLIDA-NAPLE Conference 
Nataša Knap (Fakulteta za varnostne vede, UM), Barbara Kavčič (Ministrstvo za kulturo RS): LIDA – Libraries in the Digital Age 2018
Urška Lobnikar Paunović (Valvasorjeva knjižnica Krško), Maja Vunšek (Mestna knjižnica Kranj): Next Library – Conference Report 
Aleš Klemen (Mestna knjižnica Ljubljana): ALA 2017 Annual Conference and Exhibition
   

21.00 -

Mreženje v praksi / Networking in practice

 

Petek, 28. september 2018 / Friday, September 28

8:00 – 9:00 Registracija udeležencev / Registration
  moderatorka Tjaša Mrgole Jukič
9.00 – 9.30 Tatjana Žnidarec, Romana Muhvič Šumandl (IZUM): Šolske knjižnice v sistemu COBISS.SI / School Libraries in the COBISS.SI System (povzetek) (predstavitev)
9.30 – 10.00 Marjan Gujtman (Ministrstvo za kulturo RS): Finančna podpora Ministrstva za kulturo RS nakupu bibliobusov za potrebe splošnih knjižnic / Financial Support of the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia to Purchase Mobile Libraries for Needs of Public Libraries (povzetek) (predstavitev)
10.00 – 10.30 Maja Vunšek (Mestna knjižnica Kranj): Knjižničar v splošni knjižnici – poklic neštetih možnosti / Public Librarian – the profession of countless opportunities (povzetek) (predstavitev)
10.30 – 10.45 Massimiliano Carloni: ESCI and Citation Connection. Two initiatives for a better representation of worldwide research. Clarivate Analytics (abstract)
10.45 – 11.15 ODMOR / BREAK

 

Dvorana A (Sekcija za splošne knjižnice, sekcija za šolske knjižnice) / Hall A

moderatorka mag. Urša Bajda

11.15 – 11.45 Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica): Kje smo – analiza okolja / Where Are We - Analysis of the Environment (povzetek) (predstavitev)
11.45 – 12.15 Irma Krečič Slejko (Osnovna šola Dobravlje): Kam sežejo lovke šolske knjižnice? / Where Does the Entire Intertwining of School Libraries Go? (povzetek)
12.15 – 12.45 Maja Lesar, Maja Kenda (Mestna knjižnica Kranj): Analiza programov in model profila moderatorja družinske pismenosti v splošnih knjižnicah, Mestna knjižnica Kranj / The Programme Analysis and a Model of Occupational Profile for Family Literacy Facilitators in Public Libraries, Kranj City Library (povzetek)
12.45 – 13.15 Mirjana Čubaković (Osnovna škola Budaševo Topolovac-Gušće): Predstavitev projekta Branje ne pozna meja / Project Showcase: Reading Does not Know the Boundaries (povzetek) (predstavitev)

 

Dvorana B (Sekcija za visokošolske knjižnice, sekcija za specialne knjižnice) / Hall B

moderatorka Barbara Kavčič

11.15 – 11.45 Edita Bačić (Pravni fakultet, Sveučilište u Splitu): Standardi v specialnih in visokošolskih knjižnicah na Hrvaškem / Standards for special and academic libraries in Croatia (povzetek)
11.45 – 12.15 Milica Sevkušić (Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti): Implementacija standardov v specialnih knjižnicah v Srbiji / The Implementation of Standards in Special Libraries in Serbia (povzetek)
12.15 – 12.45 dr. Ines Vodopivec (Univerzitetna knjižnica Nove univerze): Ustanovitev Univerzitetne knjižnice Nove univerze / The Establishment of the University Library of the New University (povzetek)
12.45 – 13.15 Viljem Leban (Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem): Uporaba standardov pri načrtovanju knjižnice / How to Use Library Standards when Planning a Library (povzetek) (predstavitev)

Dvorana A+B / Hall A&B

13.15 – 14.45 Okrogla miza: Nova strokovna priporočila: razvojni izziv za splošne knjižnice / New Guidelines: Developmental Challenges for Public Libraries (moderatorka okrogle mize Simona Resman (Mestna knjižnica Ljubljana)
14.45 – 15.00 Zaključek posvetovanja in napoved Kongresa ZBDS 2019 / Closing

 

Organizatorji si pridružujejo pravico do sprememb v programu. Na dogodku bo potekalo snemanje in fotografiranje.